Internethity - Spokojené nákupy, vše pod jednou střechou

Obsah košíku
0,00
Položek: 0
Nabídka Internethity
Kontakty

CZECH INTERNATIONAL, a.s.

U Pošty 2/375, 735 64, Havířov, Suchá

IČ: 26870142

DIČ: CZ26870142

 

Pevná linka: 596 477 240

Mobil: 724 141 955

Fax: 596 411 170

e-mail: info@internethity.cz


Otevírací doba provozovny

PO - PÁ: 7:30 - 16:00

 

Partneři

CZECH INTERNATIONAL, a.s. Česká Greyhound Dostihová Federace Greyhound Company, a.s. Česká pošta s.p.

Internethity.cz - Telefonické objednávky

Všeobecné obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serverech www.InternetHity.cz

Článek I
Úvodní ustanovení
 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.internethity.cz a všech zařazených obchodů mezi prodávajícím CZECH INTERNATIONAL, a.s. (IČ: 26870142) a kupujícím.

2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje VSP pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito VSP, které jsou pro obě strany závazné.

3. Společnost prodávajícího je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl B vložka 2944, vedeném Krajským soudem v Ostravě. Adresa provozovny prodávajícího je Havířov, Suchá, U Pošty 2/375, PSČ 735 64.

4. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník.

5. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, podle možností základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH v zákonné výši a případných dalších poplatků. U každého druhu zboží může prodávající uvádět, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu a její výši v procentech.

9. Je-li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží.

10. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu zboží ve splátkách, pokud cena zboží činí nejméně 3.000,00 Kč. Splátky se uskutečňují prostřednictvím spotřebitelského úvěru poskytnutého kupujícímu smluvním partnerem prodávajícího. Podrobnosti o možnosti nákupu zboží na splátky jsou zveřejněny na serveru.

11. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce, není-li dohodnuto jinak. Poštovné, případně přepravné, je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Po telefonické domluvě s prodávajícím je kupující oprávněn zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího.

12. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

13. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Článek II

Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A. Objednávka zboží

1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

2. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „vaše cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

3. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem (např. písemně, telefonicky).

5. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Toto potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím má pouze informativní charakter a není akceptací (přijetím) návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k expedici nebo k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

6. Prodávající je po uzavření kupní smlouvy povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).

7. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je pokládáno za odstoupení od návrhu na uzavření kupní smlouvy a je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající připravil zboží k přepravě kupujícímu nebo k vyzvednutí v naší provozovně. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

8. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, b) zboží je dlouhodobě nedostupné, c) cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

9. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do čtrnácti dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

B. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:

 • a) zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo
 • b) předá kupujícímu v provozovně prodávajícího.

2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději následující pracovní den po doručení objednávky. Dodací lhůta činí maximálně pět pracovních dní. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele a informuje kupujícího o předběžném termínu dodání. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

3. Kupujícímu, který platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá prodávající zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.

4. Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou vznikly (balné, poštovné, přepravné…) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené ve formě doporučené listovní zásilky. V opačném případě budou náklady spojené s doručováním zboží jednostranně započteny proti zaplacené kupní ceně a její zbývající část bude kupujícímu vrácena. Nepřevezme-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ve stanovené době podle čl. II písm. B odst. 2 a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

5. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, přestože termín doručení byl s kupujícím předem dohodnut, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

6. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění podle podmínek výše uvedených.

7. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu nejpozději:

 • a) při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
 • b) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou
 • c) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce

8. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č.: 19-3536020257 / 0100, Komerční banka a.s., platí pro všechny provozované servery. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné, balné nebo přepravné, je-li v konkrétním případě prodávajícím nárokováno. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

9. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

10. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím tyto smluvní podmínky v písemné formě (na vyžádání), fakturu, dodací list, případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží výrobcem.

11. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

Článek III

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit, s výjimkou případů vyjmenovaných v ustanoveních občanského zákoníku. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. V případě vrácení zboží zpět dodavateli je v ohledu na dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy podstatné datum předání vráceného zboží České poště nebo dopravci kupujícím nebo datum vrácení zboží kupujícím v provozovně dodavatele.

2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž, a to před odesláním zboží. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžiku vrácení zboží prodávajícímu nebo jeho předáním dopravci za účelem odeslání dodavateli.

4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, v původním obalu, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

6. Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží, sníženou o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze-li je prodat jako nové v důsledku porušení povinností kupujícího podle odstavce 5. tohoto článku.

7. Odstoupí-li kupující platně od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu také případné náklady na dopravu zboží kupujícímu, které již kupující uhradil. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající bejlevnějšímu způsobu dodání zboží. 

8. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží a jeho překontrolování dobropis a zašle jej kupujícímu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30ti denní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího.

8. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

9. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího před odesláním zboží kupujícímu (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 6 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 5 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit kupujícímu zaplacenou částku, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

Článek IV

Odpovědnost prodávajícího za vady

Reklamace vadného zboží

A. Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

 • a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé
 • b) odpovídá požadavkům právních předpisů
 • c) je dodáno v odpovídajícím množství
 • d) má odpovídající míry nebo hmotnost
 • e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá

2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo:

 • a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná
 • b) na přiměřenou slevu z ceny věci
 • c) odstoupit od smlouvy

3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

B. Odpovědnost za vady záruční

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor mezi deklarovanými vlastnostmi zboží a těmi, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

3. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím, pokud na ně kupujícího prokazatelným způsobem neupozornil. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

4. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.

5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení zboží do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.

6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listu.

7. Záruka se nevztahuje na:

 • a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním
 • b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě
 • c) vady způsobené počítačovými viry
 • d) vady způsobené softwarem pořízeným kupujícím v rozporu s právními předpisy (tzv. pirátské kopie), nebo instalovaným v rozporu s výslovným doporučením či zákazem výrobce, případně prodávajícího.

8. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list nebo faktura, v němž je uvedena délka záruční doby.

9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na:

 • a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava)
 • b) výměnu zboží nebo jeho součásti
 • c) přiměřenou slevu, není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti
 • d) odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

C. Reklamace vad zboží

1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v tomtéž místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce. Kupující je však ve vlastním zájmu povinen vždy před předáním nebo odesláním věci k záruční opravě autorizovanému servisu výrobce oznámit takovou věc prodávajícímu, neboť nelze vyloučit případ, kdy na straně výrobce v důsledku skladování věci prodávajícím přede dnem prodeje již poskytnutá záruka skončila. V takovém případě zajistí záruční opravu na své náklady prodávající. Neučiní-li kupující výše uvedené oznámení, nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v důsledku bezvýsledného odeslání věci k záruční opravě vznikly (např. poštovné).

3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat:

 • a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 3 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce uvedenou v záručním listu, je-li určen k provedení záruční opravy
 • b) osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.

4. Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP). Nejpozději poslední den záruční doby však musí být reklamace prodávajícímu nebo autorizovanému servisu prokazatelně doručena.

5. Vadu použitého zboží, za kterou prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 3 měsíců od převzetí zboží.

6. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství, všech součástí a souvisejících dokladů a musí být zabaleno v původním obalu.

7. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, případně dodací list, pokud nahrazuje záruční list.

8. Není-li kupující schopen doložit záruční ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou).

9. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje ze záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.

10. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Do 3 dnů od jejího doručení je prodávající, případně autorizovaný servis nebo výrobce oznámit kupujícímu způsob, jakým bude jeho reklamace řešena.

11. Je-li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

12. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 10. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

13. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace, nejpozději však do 14 dnů, sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno, jinak je povinen zaplatit skladné za každý započatý den nad rámec této lhůty.

14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího. Prodávající má povinnost předložit reklamaci k posouzení servisu nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po jejím přijetí.

15. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce nebo výrobce.

Článek V

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.

3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.

Provozovatel obchodu: CZECH INTERNATIONAL, a.s. U Pošty 2/375, 735 64, Havířov, Suchá, IČ: 26870142, DIČ: CZ26870142
tel: 596 477 240, fax: 596 411 170, mobil: 724 141 955, e-mail: info@internethity.cz
Otevírací doba provozovny PO - PÁ: 7:30 - 16:00, Provozní doba telefonních linek PO - PÁ: 7:30 - 16:00

Pro vyhodnocení návštěvnosti využíváme Google Analytics